Regulamin konkursu „Can You Moo?”

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem  Konkursu  jest  Q&A Communications Sp. z o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu (kod  pocztowy 61-823), przy ul. Piekary 12/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi podstawę Konkursu oraz reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
 4. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.).

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej „Uczestnik”). Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 13-18 lat), mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem. Zgłoszenia do konkursu można dokonać na:
 3. PL: www.mullerpolska.pl
 4. CZ: www.mullermilch.cz

 5. SK: www.mullermilch.sk

 6. HU: www.muller-dairy.com

 7. Udział w konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Udział jest bezpłatny.

 8. Konkurs trwa od 1.10.2021 do 30.11.2021 do godz. 23:59 czasu polskiego.

 9. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  a) Zakup produktu z linii Müllermilch w promocyjnym opakowaniu.
  b) Nagranie filmu na którym widoczny jest produkt, uwzględniającego dźwięk muczenia.
  c) Wgranie filmu do odpowiedniej sekcji na stronie www.
  d) Zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości i zaakceptowanie jego postanowień.
  Wszystkie wskazane wyżej warunki muszą zostać spełnione przez Uczestnika łącznie.

 10. Realizacja zadania konkursowego nie może zawierać treści, które:
  a) Mogły zostać zamieszczone z zamiarem naruszenia praw osób trzecich,
  b) Mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych,
  c) Mogą zawierać treści obraźliwe, wulgarne lub stanowić groźbę karalną skierowaną do innej osoby,
  d) Mogą być sprzeczne z interesem Organizatora i Współorganizatora,
  e) Mogą w inny sposób naruszać postanowienia Regulaminu.

 11. Uczestnik publikując video (praca artystyczna) w ramach Konkursu (dalej: „Praca konkursowa”) deklaruje, iż publikacja Pracy konkursowej nie narusza praw ani dóbr osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach i na warunkach określonych w Regulaminie.

 12. Organizator powoła dwuosobową komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Każdemu, kto zgłosił pracę konkursową przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 3. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Komisja Konkursowa przyzna Nagrody za wykonanie tych Prac konkursowych, które w ocenie Komisji Konkursowej są najlepsze pod względem: kreatywności, estetyki wykonania oraz formy oceniając twórcze i artystyczne podejście do realizacji Pracy Konkursowej. Komisja Konkursowa oceni również zgodność zgłoszenia z tematyką Konkursu.
 2. Każda z 5 Nagród tygodniowych zawierać będzie zestaw gadżetów, w skład którego wchodzi: bluza, skarpetki oraz głośnik JBL (o wartości łącznej 160 zł).
 3. Każda z 3 Nagród głównych (miesięcznych) zawierać będzie zestaw, w skład którego wchodzi: Iphone 11 oraz specjalnie zaprojektowane etui na telefon (o wartości łącznej 2200 zł). Każda nagroda główna będzie również powiększona o kwotę należnego zwrotu podatku od wygranej, wysokości 10%.
 4. Każdy Uczestnik otrzymujący Nagrodę główną otrzyma także dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 10% wartości Nagrody głównej. Uczestnik wyraża zgodę, by nagroda pieniężna została przeznaczona na pokrycie podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032). Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody głównej w Konkursie i zostanie wpłacona na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
 5. Nagrody będą przyznawane w dwóch etapach: nagrody tygodniowe zostaną przyznane: 17.10.2021 (tydzień 1 i 2); 24.10.2021 (tydzień 3); 31.10.2021 (tydzień 4); 7.11.2021 (tydzień 5); 14.11.2021 (tydzień 6); 21.11.2021 (tydzień 7); 28.11.2021 (tydzień 8) – Komisja Konkursowa skontaktuje się z laureatami konkursu poprzez email. Nagrody główne przyznane zostaną w dniach: 2.11.2021; 2.12.2021– Komisja Konkursowa skontaktuje się z laureatami konkursu poprzez email.
 6. Warunkiem odebrania Nagrody Głównej jest przekazanie Organizatorowi swoich danych osobowych wraz z danymi adresowymi w następującym zakresie: w tytule nazwa konkursu, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres właściwego do rozliczeń Urzędu skarbowego wysyłając maila na adres mailowy: marta.kraszewska@qacommunications.com, w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku, wyłoniony zostanie kolejny zwycięzca. W przypadku gdy zwycięzcą będzie osoba niepełnoletnia, zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: marta.kraszewska@qacommunications.com skan oświadczenie obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią, na jego udział w Konkursie.
 7. Organizator zobowiązuje się przesłać Nagrodę Główną dla Zwycięzcy w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania kompletu danych osobowych laureatów, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 8. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną Nagrodę.
 9. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa powyżej, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa. Wszelką odpowiedzialność za tego typu działania ponosi Zwycięzca. Komisja Konkursowa powiadomi o uzupełnieniu wyników Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 5. Regulaminu.
 10. Uczestnik ponosi odpowiedzialnoś za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu Nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 11. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie potwierdza, iż zgłoszona przez niego Praca konkursowa (praca artystyczna) jest jego dziełem do którego posiada pełnie praw autorskich i pokrewnych oraz, że zgłoszona praca jest wolna od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, jak również dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Zamieszczając prace konkursową zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu, Uczestnik upoważnia Organizatora do nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie korzystania z Pracy konkursowej poprzez jej publikowanie na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych jak np. taśma światłoczuła, magnetyczna, celuloidowa, nośniki cyfrowe – DVD, CD, CD ROM, VCD, Mini Disc, płyta MP3, klisza fotograficzna, płyta analogowa, dysk optyczny, kości pamięci, i innych nośnikach pamięci,
  b) zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych, komputerowych,
  c) wprowadzenie do pamięci komputera,
  d) wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych,
  e) tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów tych zmian, z zachowaniem praw osoby, która te zmiany wykonała,
  f) wprowadzenie do sieci teleinformatycznej np. Internet, wykonywanie kopii takich zapisów oraz ich rozpowszechnianie w sieciach teleinformatycznych,
  g) rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora, portalach społecznościowych Organizatora oraz na profilach Organizatora w portalach społecznościowych,
  h) udostępnianie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Organizatora.

§ 5. Uprawnienia Organizatora

 1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowym, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania Nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnik może zgłaszać reklamacje w czasie trwania Konkursu.
 2. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marta.kraszewska@qacommunications.com
 3. W treści reklamacji Uczestnik wskazuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz opis powodu reklamacji i zgłoszonego roszczenia. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź zostanie wysłana w formie wiadomości elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem, przetwarzanych w ramach Konkursu danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:
  a) przeprowadzenia Konkursu, przez który należy również rozumieć przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenie weryfikacji zgłoszeń, wyłonienie zwycięzców oraz przekazanie nagrody – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 8 Regulaminu,
  b) wywiązanie się z obowiązków podatkowych wynikających z przekazanej nagrody – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 8 Regulaminu oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),
  c) rozpatrywania ewentualnych reklamacji – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 8 Regulaminu oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i Współorganizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
 4. Z Organizatorem konkursu możesz skontaktować się za pośrednictwem:
  a) Przesyłki listowej przesłanej na adres siedziby Organizatora,
  b) Wiadomości elektronicznej przesłanej na adres: marta.kraszewska@qacommunications.com
 5. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne, aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie oraz otrzymać nagrodę. Uczestnik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres: marta.kraszewska@qacommunications.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 6. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika przez okres niezbędny do wywiązania się z wszystkich obowiązków nałożonych na mocy niniejszego Regulaminu, w tym również obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem nagrody oraz wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Uczestników mogących powstać w związku z Konkursem. Termin przedawnienia roszczeń określony został przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane firmom, którym Organizator zleca wykonywanie czynności podczas organizowania Konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności agencji obsługującej konkurs oraz firmie kurierskiej/poczcie za pośrednictwem których Organizator dostarcza nagrody.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO. Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 9. Jeśli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe podczas Konkursu są przetwarzane niegodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu Konkursu, będą podejmowane tylko w sposób określony w § 2 ust. 9 Regulaminu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji, gdy konieczność zmiany wynika z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 3. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, spełnienie wszystkich warunków wskazanych w treści Regulaminu oraz wyraża zgoda na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.